Aviso legal

A ASEMBLEA DE INVESTIGADORAS DE COMPOSTELA, con domicilio referenciado nesta web a efectos de notificacións, pón no seu sitio web https://asembleadeinvestigadoras.gal determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades. As presentes condicións xerais rixen únca e exclusivamente o uso do sitio web dos propietarios por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais son expostas ao USUARIO no sitio web https://asembleadeinvestigadoras.gal en todas e cada unha das páxinas, para que as la, imprima, arquive e acepte, a través de internet e se atope plenamente informado.

OBXECTO

O emprego de calquera dos servizos ofrecidos no sitio web https://asembleadeinvestigadoras.gal atribúe, dende o seu comezo, a condición de usuario aos visitantes, e será considerada aceptación expresa, voluntaria e sen reservas destas condicións legais.

https://asembleadeinvestigadoras.gal pón a disposición dos usuarios o presente aviso legal coa finalidade de informar das condicións de uso do sitio web, en virtude do establecido na Lei 34/2002. de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE).

https://asembleadeinvestigadoras.gal é unha plataforma que varía no tempo adaptándose ás necesidade dos usuarios e ás novas tecnoloxías. Debido a iso, os PROPIETARIOS reservan o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que eista deber de preavisar ou poñer en coñecemento do usuario ditas modificacións, entendéndose como suficiente a súa publicación no propio sitio web.

O acceso ao sitio web dos PROPIETARIOS implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO compromete a non empregar o sitio web e os servizos que se ofrecen para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA – CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.- O emprego do sitio web dos PROPIETARIOS non conleva obligatoriedad de inscripción do USUARIO. As condicións de acceso e uso do presente sitio web ríxense, estritamente, pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bó uso da web. Quedan prohibidos tódolos actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc. Expresamente, os PROPIETARIOS prohíben os seguintes:

1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas dos PROPIETARIOS ou a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de xeito encuberto, ou envío de correos masivos (“spamming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”).

1.2.- Os PROPIETARIOS poderán interrumpir en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detectan un uso contrario á legalidade, á boa fe ou ás presentes condicións xerais -ver estipulación terceira.

1.3.- Quédalle prohibido ao usuario, de maneira enunciativa pero non limitativa, realizar enxeñería inversa, descompilar, desensamblar, reproducir, traducir, modificar, versionar, comercializar, duplicar, transformar ou transmitir a persoa ou entidade, parcialmente ou na súa totalidade, en forma ou por medio algún, xa sexa mecánico, magnético, por fotocopia ou claquera outro, eliminar calquera aviso de propiedade ou etiquetas da aplicación telemática, de xeito enunciativo ou non limitativo, os diagramas lóxicos, códigos fonte, obxecto e/ou o modelo de datos, sen previa e expresa autiorización por escrito dos PROPIETARIOS.

SEGUNDA – CONTIDOS

Os contidos incorporados a este sitio web foron elaborados polos propietarios:

2.1.- Os PROPIETARIOS empregando fontes internas e externas de tal xeito que os PROPIETARIOS só se fan responsables polos contidos elaborados de xeito interno.

2.2.- Os PROPIETARIOS reservan o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. Os PROPIETARIOS non aseguran nin se responsabilizan do correcto funcionamento dos enlaces a sitios web de terceiros. Ademais, a través do sitio web dos PROPIETARIOS, póñense a disposición contidos ofrecidos por terceiros que se rexirán polas condicións particulares de cada un deles. Os PROPIETARIOS non garantizan a veracidade, exactitude e actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e quedan expresamente exentos de todo tipo de responsabilidade polos danos e perxuízos que poidan derivarse da falta de exactitude deses contidos.

TERCEIRA – RESPONSABILIDADE

3.1.- Os PROPIETARIOS en ningún caso serán responsables de:

3.1.1. Fallos e incidentes que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de xeito que non se garantiza que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.

3.1.2.- Da produción de calquera tipo de dano que os USUARIOS ou terceiros puideran ocasionar ao sitio web.

3.1.3.- Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente ou a través de enlaces. Do mesmo xeito, os PROPIETARIOS colaborarán e notificarán á autoridade competente estes incidentes no momento en que teñan coñecemento fehaciente de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

3.2.- Os PROPIETARIOS reservan o dereito de suspender o acceso sen previo aviso de xeito discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata o aseguramento da efectiva responsabilidade dos danos que se producisen. Do mesmo xeito, os PROPIETARIOS colaborarán e notificarán á autoridade competente estes incidentes no momento no que teñan coñecemento fehaciente de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

CUARTA – PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Tódolos contidos, marcas, deseños, logos, iconas, botóns, software, nomes comerciais, nomes de dominio e calquera outro signo ou elemento susceptible de protección por dereitos de propiedade intelectual e industrial que formen parte do presente sitio web son propiedade de os PROPIETARIOS ou de terceiros que autorizasen debidamente a súa inclusión no mesmo e que figuran como autores ou titulares dos dereitos.

Os dereitos de explotación do sitio web son titularidade dos PROPIETARIOS e están protexidos polas leis de Propiedade Intelectual do estado español e polas leis aplicables do país onde se empregue. A estrutura, organización e codificación do sitio web constitúen información confidencial dos PROPIETARIOS. O usuario deberá, por tanto, tratar a aplicación informática web do mesmo xeito que faría con calquera outro material protexido con dereitos de propiedade intelectual e non poderá copialas sen autorización expresa e por escrito dos seus titulares.

En ningún caso se entenderá que se concede licenza algunha ou se efectúa renuncia, transmisión, cesión total ou parcial de ditos dereitos, nin se confire ningún dereito, en especial, de explotación, reproducción, distribución, transformación ou comunicación pública sobre ditos contidos sen a previa autorización expresa dos PROPIETARIOS no que alcanza á denominación da entidade.

QUINTA – XURISDICCIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais ríxense pola lexislación do estado español e son competentes para resolver toda controversia ou confito que se derive das presentes condicións xerais dos Xulgados de A Coruña renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

SEXTA – ENLACES A OUTROS SITIOS DE INTERNET

Este sitio web pode conter enlaces ou hipervínculos que conducen a outras páxinas web xestionadas por terceiros alleos a esta entidade. Por tanto, os PROPIETARIOS non poden garantizar o contido ou as informacións que se recollan en ditas páxinas web mencionadas, nin a súa veracidade, actualización ou consecuencia. Os PROPIETARIOS quedan eximidos de calquera responsabilidade por danos e perxuízos de todo tipo que poidan derivarse da utilización de páxinas alleas a esta.

SÉPTIMA – ANULACIÓN

No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demáis cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse coa vontade das partes e a finalidade das presentes condicións. Os PROPIETARIOS poderán non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidas neste documento, o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos, salvo recoñecemento expreso por parte dos PROPIETARIOS.

OITAVA – DATOS

En cumplimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que, mediante a cumplimentación dos nosos formularios, os seus datos personais quedarán incorporados e serán tratados nun ficheiro automatizado, coa finalidade de poder xestionar a súa solicitude, así como para mantenerlle informado de futuras promocións, noticias e novedades relacionadas.

Os PROPIETARIOS comprométense a tratar de xeito confidencial os datos de carácter persoal facilitados e a non comunicar ou ceder dita información a terceiros.

O USUARIO poderá de forma libre e voluntaria facilitar a información que se lle pide nos formularios salvo nos campos que aparecen como obrigatorios. A non introducción da información solicitada como obrigatoria poderá ter como consecuencia que non poida atenderse a súa solicitude.

Á súa vez, e en virtude do establecido na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio electrónico os PROPIETARIOS informan de que poderán utilizar as direccións de correo electrónico facilitadas, para remitirlle información ao USUARIO sobre os seus productos e servizos, avisos e ofertas e, en xeral, información de carácter comercial de interese relativa á actividade da páxina.