Vitoria! As doutorandas poderán simultanear o doutoramento con estudos de grao e mestrado

No Consello de Goberno celebrado o venres día 24 de xullo aprobouse, entre outros documentos, o Regulamento dos Estudos de Doutoramento da USC. Na AIC levamos moito tempo pelexando pola posibilidade de que as doutorandas da USC, independentemente de traballar na súa tese, poidan cursar algún grao ou mestrado na mesma ou noutras universidades.

Por este motivo, estamos contentas de vos informar que conseguimos que o novo Regulamento dos Estudos de Doutoramento (Artigo 19) contemple a posibilidade de simultanear o doutoramento e outros estudos de grao/mestrado, mesmo para aquelas investigadoras predoutorais contratadas.

Artigo 19. Simultaneidade de estudos oficiais
1. Permítese a simultaneidade da matrícula nun programa de doutoramento coa matrícula noutros estudos universitarios oficiais (grao e/ou mestrado universitario), cun máximo de 90 ECTS. Para estes efectos, a matrícula nun programa de doutoramento a tempo completo será equivalente a 60 ECTS mentres que a tempo parcial o será a 30 ECTS.
2. Non se poderá realizar a matrícula simultánea en dous programas de doutoramento.

A dedicación a tempo completo ao doutoramento, debido ao seu cómputo como 60 ECTS, só é compatible cun máximo de 30 ECTS de estudos de grao ou mestrado adicionais. No caso de dedicarse a tempo parcial ao doutoramento, será posible cursar ata 60 ECTS de grao ou mestrado.

En relación co indicado anteriormente, neste novo regulamento inclúese como unha posible xustificación para solicitar o tempo parcial no doutoramentoa simultaneidade con outros estudos nos que se estea matriculado de 60 ECTS”. Desta maneira, as persoas que queiran compatibilizar o doutoramento con outros estudos de grao ou mestrado (e non teñan unha relación contractual que as obrigue a cursar o doutoramento a tempo completo), terán a posibilidade de realizar o doutoramento a 30 ECTS e o grao/mestrado a 60 ECTS.

Finalmente, queremos aclarar que, se tes un contrato de traballo, a simultaneidade nos estudos non entra en conflito coas cláusulas de exclusividade laboral firmadas coa USC.

Vitoria! A USC expedirá de novo os SETs das súas titulacións

O Suplemento Europeo ao Título (SET) é o documento trilingüe (galego, castelán e inglés) que acompaña ao título e que contén toda a información unificada, personalizada para cada titulada universitaria, sobre a titulación acadada: expediente académico, nota media, capacidades profesionais, nivel da súa titulación no sistema nacional de educación superior, etc.

A súa solicitude e expedición veñen reguladas polo RD 22/2015. Este Real Decreto establece que, unha vez o interesado solicite o título correspondente, as universidades deberán expedir xunto a este o Suplemento Europeo ao Título (SET). Sendo a primeira expedición de carácter gratuíto.

A Universidade de Santiago de Compostela levaba máis de 4 anos sen expedir este documento, polo que nos puxemos en contacto coa mesma para solicitar que o volvese a expedir. Tras moito esperar e despois de varias peticións formais vía rexistro, vímonos na obriga de acudir ao Valedor da Comunidade Universitaria, o cal vén de informarnos que a USC vai retomar a expedición dos SETs despois do verán.

O Xerente da USC nega dereitos laborais que manifesta defender

Xavier Ferreira apoia o programa electoral do BNG onde se recollen medidas para garantir dereitos laborais que as investigadoras lle levamos 2 anos esixindo á USC

Propostas referentes á Investigación do programa electoral do BNG

O profesor da USC, e tamén Xerente, Xavier Ferreira asina un manifesto pedindo o voto para o BNG onde se fala, entre outras cousas, de “transparencia e xestión democrática e transformadora que hoxe falta”.

Alén diso, que significa que Xavier Ferreira apoie ó BNG nestas eleccións de xullo de 2020? No programa electoral deste partido político podemos atopar varias propostas a favor dos dereitos laborais de todo o persoal investigador.

Que pena que o señor Ferreira non sexa o Xerente da USC e non teña as competencias en dereitos laborais das súas investigadoras…

Neste fío de Twitter repasamos as súas incongruencias.

Titulares sobre os dereitos laborais ata hoxe negados ás investigadoras da USC

A década perdida en investigación

As políticas en investigación da Xunta imposibilitan o
desenvolvemento de Galicia e condénana ao atraso económico

“En Galicia estase a maltratar e destruír o tecido investigador existente”, afirman desde a Asemblea de Investigadoras de Compostela. Aseguran que as políticas da Xunta de Galicia na última década están a condenar a Galicia ao atraso económico. “A Crise de 2007 podería ter sido unha oportunidade para mudar o modelo produtivo de Galicia, para investir en investigación, mais tornou nun maior atraso científico e investigador que repercutirá na calidade de vida da sociedade galega”, engaden. Segundo o INE, o investimento en investigación en Galicia sufriu unha importante baixada na última década, situándose por debaixo do 1% do PIB.

Evolución da porcentaxe de investimento en investigación respecto ao PIB en Galicia e na Unión Europea entre 2008 e 2016.

“O investimento en investigación xera riqueza e melloras sociais, en tanto que supón unha fonte inesgotable de avances tecnolóxicos, médicos ou enerxéticos, pero tamén un piar indispensable para convivirmos de maneira máis xusta, igualitaria, crítica e sostible. O desdén da Xunta de Galicia na última década produciu todo o contrario a un modelo produtivo e de convivencia modernos”, apuntan desde o colectivo. Segundo datos de Eurostat, o sistema produtivo de Galicia especialízase esencialmente ao redor de actividades de contido tecnolóxico medio-baixo e pouco intensivas no emprego do coñecemento. “Este modelo leva ao noso país á máis absoluta precariedade laboral e vital, afectando a toda a poboación, pois ofrece ás grandes empresas un modelo baseado en salarios baixos e barra libre na explotación dos recursos naturais. Isto afecta con especial virulencia ás persoas novas e ás mulleres.” Desde o colectivo reflexionan sobre a necesidade de “mudar o sistema cara un modelo baseado no coñecemento, e non só na construción, turismo ou hostalaría, e apostar tamén pola creación de empregos de calidade, capaces de xerar retorno de cartos de maneira máis duradeira e sostible”.

A AIC tamén denuncia que “desde o goberno galego non se avanzou nada por corrixir a fenda de xénero na investigación en Galicia”. A porcentaxe de mulleres no colectivo investigador en Galicia diminuíu progresivamente na última década, sendo mulleres menos de 4 de cada 10 persoas investigadoras. As mulleres investigadoras “sofren un intricado sistema de opresións” desde o inicio das súas carreiras, que se vai intensificando e complicando a medida que avanzan na súa vida profesional. “As medidas e políticas eficaces en materia de igualdade, xénero e conciliación son inexistentes, ao contrario do que ditan as disposicións estatais e europeas”, lamentan. Un exemplo desta realidade, tal e como denunciou Investigal – Rede Galega pola Investigación, é a discriminación que sofren as investigadoras galegas nas convocatorias de I+D+i que dependen da Xunta de Galicia, onde non se contemplan presupostos de interrupción por embarazo, FIV ou adopción, nin se adecúan as avaliacións científicas subseguintes a este tipo de situacións [1]. “Este sistema de opresións dá lugar tamén a que conforme avanzamos na carreira investigadora a porcentaxe de mulleres sexa menor. Por exemplo, na USC, máis do 60% do alumnado son mulleres, pero o número de mulleres titulares é inferior ao 50% e o de catedráticas non chega ao 25%”, engaden.

“A destrución do tecido investigador supuxo a emigración forzosa de mozas e mozos do noso país. Isto non só implica que estas persoas se vexan obrigadas a deixar os seus fogares, senón tamén a perda do investimento que como sociedade facemos pola formación da xente nova.” Datos do INE confirman que a pasividade na xestión de recursos humanos e fondos destinados a I+D+i por parte da Xunta é unha resposta contraria á adoptada por países da nosa contorna, como Portugal ou Francia, que incrementaron o número de persoal investigador contratado como mecanismo para saír da crise.

Evolución do número de investigadores por millón de habitantes entre o 2008 e o 2017 para Galicia, España, Francia, Portugal e a Unión Europea.

Ao desleixo dos poderes públicos súmaselle a realidade do persoal investigador, que “traballa nunha situación de absoluta precariedade”. Por exemplo, na Universidade de Vigo, no curso 2018-2019 oito de cada dez investigadoras predoutorais traballaron sen ningún tipo de remuneración económica nin contrato laboral para levar a cabo as labores de investigación. Unha das persoas do colectivo afirma que “para optar aos contratos financiados pola Xunta de Galicia, estamos obrigadas a traballar un ano enteiro sen ter ningún salario nin contrato”.[1] Tal e como denunciou recentemente InvestiGal: https://investi.gal/2020/05/investigal-apoia-as-investigadoras-posdoutorais-que-reclaman-ante-a-xunta-o-seu-dereito-a-non-ser-penalizadas-pola-sua-maternidade/

Exención das taxas de matrícula para doutorandas FPU

As investigadoras predoutorais contratadas baixo un programa FPU teñen exención no pago das taxas de matrícula no doutoramento. Dende a AIC detectamos un erro na tramitación desta exención cando a investigadora defende a tese antes do 1 de xaneiro, nun curso académico no que aínda ten contrato, e por tanto dereito á exención.

Se a investigadora defende a tese (ou finaliza o contrato por outros motivos) antes do 1 de xaneiro, pero ten un contrato con finalización posterior a esta data, pode ser que a USC lle denegue a exención de taxas de matrícula no doutoramento. Despois de que un compañeiro da AIC afectado reclamase, comprobouse que esta denegación está inxustificada, conseguindo este a exención de matrícula que lle correspondía.

Dende a AIC pensamos que pode haber outra xente afectada, polo que se este é o teu caso e recibiches un correo denegándoche a exención, contacta o antes posible con doutoramento@usc.es para aclarar a situación, pois tes dereito á exención nese curso académico aínda que remates o contrato antes de tempo. Se precisas calquera tipo de consello tamén podes contactar connosco!