Prevalencia do SUG na Modalidade A das Posdoutorais da Xunta de Galicia

Dentro da Modalidade A das Axudas Posdoutorais da Xunta de Galicia anteriores a 2019 existía unha cláusula que estipulaba que o número de axudas que se poderían conceder a persoas que non tivesen un título de licenciatura, grao ou equivalente ou o título de doutoramento dunha Universidade do SUG non podería ser superior ao 10% do total das concedidas.

Dado que nesa convocatoria do 2019 esa cláusula foi eliminada, dende AIC quixemos coñecer que implicacións tería iso nas persoas solicitantes para así poder analizar esta medida. Para iso, preguntámonos cantas persoas solicitantes que non cursaran grao, licenciatura, mestrado ou doutoramento no SUG obtiveran unha Posdoutoral-A no ano 2019.

Tras presentar unha solicitude de acceso á información pública ante a Comisión de Transparencia de Galicia logramos coñecer que foran catro en total. Podedes consultar a resposta que recibimos no seguinte documento.

A USC debe escoitar ao estudantado para evitar discriminacións nesta situación excepcional

A situación creada pola incidencia da Covid-19 e a declaración do estado de alarma sumiron á sociedade nun contexto de absoluta excepcionalidade. Tamén ás universidades. O confinamento impide que tanto o persoal laboral como o estudantado poidan desenvolver o seu traballo con normalidade, pese aos esforzos de ambas partes por intentalo. Así, da mesma forma que cando comezou esta crise sanitaria dende a AIC nos puxemos a disposición da equipa reitoral para colaborar nas problemáticas derivadas da corentena no ámbito da investigación, agora queremos amosar a nosa solidariedade, empatía e apoio ao alumnado nesta situación tan complexa e de manifestas dificultades.

Consideramos que esta situación tan excepcional necesita urxentemente diálogo e solucións de consenso entre as diferentes autoridades da Universidade e a representación do estudantado para asegurar así que todas as alumnas e alumnos teñan plenas garantías tanto no aspecto académico como na avaliación. Neste momento é máis necesario ca nunca que se escoite ao alumnado.

A AIC esixe que, ante a crise do COVID-19, se garantan os mesmos dereitos laborais para todo o persoal investigador a cargo de convocatorias públicas

Manifestación en prol da Investigación na Praza do Obradoiro (28/02/2019)

O Real Decreto Lei 11/2020 do 31 de marzo declarou unha serie de medidas urxentes a adoptar pola crise do COVID-19. Concretamente, a súa disposición adicional decimoterceira leva por título “Regras aplicables aos contratos de traballo subscritos con cargo a financiamento de convocatorias públicas de recursos humanos no eido da investigación e da integración de persoal contratado no Sistema Nacional de Saúde”.

De xeito esquemático, este apartado prevé posibilidade de prórroga dos contratos de traballo vencellados á investigación, previo acordo entre a entidade contratante e o contratado, no caso de cumprirse dúas condicións:

  1. Que dito contrato estea financiado con cargo a unha convocatoria pública de recursos humanos de índole estatal.
  2. Que, durante algún momento da vixencia do Estado de Alarma, reste menos dun ano para a data de finalización do devandito contrato.

Así mesmo, o texto indica que o financiamento adicional para dita prórroga correrá a cargo da entidade responsable da convocatoria pública, a cal terá a capacidade necesaria de modificación orzamentaria para cumprir con esta obriga.

En particular, os contratos predoutorais e posdoutorais obtidos en convocatorias públicas estatais quedan afectados por esta disposición adicional. Isto inclúe a diversas convocatorias, asociadas a distintos niveis da etapa investigadora, como son as FPU, FPI, Juan de la Cierva ou Ramón y Cajal.

No caso particular de convocatorias públicas autonómicas, cabe destacar aos diversos programas da Xunta de Galicia como as Axudas Predoutorais e as Axudas Posdoutorais nas súas dúas modalidades A e B. Non obstante, estas convocatorias non están afectadas polo Real Decreto anterior, ao non ser un programa estatal. Isto non quita que, evidentemente, resulte igual de necesario que a Xunta de Galicia faga extensiva esta aplicación aos seus programas de financiamento de contratación en investigación.

A Xunta de Galicia ten a capacidade xurídica necesaria para elaborar e publicar unha normativa autonómica semellante á do citado Real Decreto. Moito persoal investigador galego fica esperando se, ademais da capacidade, ten a vontade. Así mesmo, pensamos que a Xunta debería facer esta normativa extensiva a todos os seus contratados, independentemente ao tempo que lles reste para finalizar contrato. O motivo é obvio; o período de inactividade afecta a todo o mundo por igual, independentemente do período restante de contrato.

Tamén cómpre recordar que esta iniciativa non é exclusiva do Goberno de España, o cal amosa a necesidade de implementar estas medidas, pois outros países coma Portugal xa prorrogaron hai semanas todos os contratos predoutorais durante un mes (ver aquí).

Esiximos, polo tanto, a inclusión no ámbito do citado Real Decreto de todos os contratos de investigación financiados con fondos públicos estatais, independentemente da súa data de finalización. Igualmente, esiximos a elaboración dunha normativa análoga por parte da Xunta de Galicia, que non deixe en desigualdade de condicións a unha parte moi relevante do persoal investigador autonómico.

Finalmente, gustaríanos lembrar que nestes días está quedando especialmente patente que unha investigación digna e de calidade constitúe un piar fundamental para o desenvolvemento pleno como sociedade. O coidado pola investigación trae progreso; os recortes, miseria.

Vitoria! O PFID xa recoñece os cursos da EDIUS sobre investigación

Certificado dun curso ofertado pola EDIUS co recoñecemento do PFID.

Hoxe é un día especial para AIC. Case tres anos despois da nosa fundación, logramos ver plasmada unha das nosas primeiras reivindicacións como colectivo; amosando que, se hai vontade, pódese.

Como algúns saberedes, os cursos do Programa de Formación e Innovación Docente (PFID) son unha ferramenta de interese para manter ao persoal investigador e docente da USC actualizado en diversas temáticas, ademais dun mérito relevante na avaliación dos investigadores, nos concursos ou nalgunhas oposicións. A matrícula destes cursos está aberta para os doutorandos sen contrato predoutoral mais, na práctica, resultaba imposible optar a eles, xa que as prazas son limitadas e se priorizan as inscricións do persoal con docencia.

O noso logro é simple. Despois de moito esforzo e negociación, logramos:

  • Un aumento da oferta de cursos con temática orientada á investigación. Estes cursos son ofertados pola EDIUS, a matrícula é libre e esta realízase simplemente por orde de inscripción.
  • A implantación do dobre recoñecemento da EDIUS e do PFID para estes cursos, de xeito que nos permita aos doutorandos sen contrato ter os mesmos dereitos, e poder obter os mesmos méritos, ca os contratados predoutorais neste eido.

Seguimos avanzando!

O que non che contaron das axudas predoutorais da Xunta de Galicia…

Tes pensado solicitar as axudas predoutorais da Xunta? Estás facendo o doutoramento baixo unha destas axudas e tes dúbidas sobre algún procedemento?

Se é así, animámoste a asistir á charla informativa que impartiremos o vindeiro xoves 13 de febreiro ás 20:15 na Aula 5 da Facultade de Matemáticas.

O obxectivo é contarvos todo o que sabemos grazas ao testemuño de compañeiras que moito tiveron que pelexar coas solicitudes, prazos e demais trámites.