Quen investiga?

Do mesmo xeito que a investigación actúa como alicerce da mellora das condicións vitais da sociedade, tamén se fundamenta e articula sobre contextos sociais e materiais ben determinados. Non hai avances sen medios de traballo axeitados (despachos, laboratorios, fondos bibliográficos ou ordenadores) nin, sobre todo e ante todo, traballadoras; é dicir, persoas con contratos dignos que poidan concentrarse no indispensable labor de investigar.

Polo anterior, cómpre garantir as condicións materiais para que poida desenvolverse a investigación. Falamos de garantir o traballo de investigación. Que o desenvolvemento dunha vacina non se interrompa porque o contrato temporal da investigadora que traballa no proxecto remate e non poida concorrer a ningún outro ata o ano seguinte. Falamos de defender unha carreira investigadora digna, planificada e estable.

Unha das grandes problemáticas da carreira investigadora é a precariedade das condicións e dereitos laborais no seu inicio. Na maior parte das situacións, obter financiamento dende o comezo da actividade investigadora resulta practicamente utópico. Por poñer un exemplo, os contratos predoutorais cofinanciados pola Xunta de Galicia, cuxas convocatorias carecen dun calendario fixo, esixen que se estea previamente matriculado nalgún dos programas de doutoramento do Sistema Universitario Galego. Este feito obriga á maior parte das persoas que comezan unha carreira investigadora en Galicia a saltar ao baleiro sen ningún tipo de garantía de financiamento futuro para continuaren co traballo realizado no seu primeiro ano de doutoramento; no que, probablemente, estiveran traballando de balde. Isto último débese a que, malia que existen outras convocatorias públicas, como as axudas para a Formación do Profesorado Universitario (FPU) ou as antigamente chamadas axudas para a Formación do Persoal Investigador (FPI), para optar a financiamento; a oferta non é suficiente para cubrir a demanda. A isto súmase a ausencia total e absoluta de convocatorias propias da USC ao longo dos pasados cursos académicos.

Así, no curso académico 2020/2021, o 78’3% das investigadoras predoutorais da USC non dispoñen de finianciamento para a realización do seu labor de investigación. A maioría de investigadoras, tanto predoutorais como posdoutorais, levan a cabo a súa actividade encadeando contratos temporais precarios con períodos de actividade non remunerada, ou con traballos noutros sectores, para poder custear a súa investigación.

É por todo isto que desde a Asemblea de Investigadoras de Compostela apostamos por democratizar o acceso á investigación esixindo: 

 1. A remuneración de todo traballo de investigación.
 2. A eliminación do requisito de traballar un ano de balde para acceder á convocatoria das Axudas Predoutorais da Xunta de Galicia. 
 3. Contratos predoutorais propios da USC que cubran o déficit neste tipo de contratos de investigación.

Por Unha Investigación Democrática

É unha opinión xeneralizada que a investigación xoga un papel indispensable como impulsora do progreso das condicións e calidade de vida das persoas. Desde o desenvolvemento de novos tratamentos para doenzas, pasando pola investigación social e humanística; capaz de repensar a nosa realidade e propoñer melloras para o futuro, ata os avances técnicos que facilitan o noso día a día.

De cara a falar da investigación, é fundamental advertir que a actividade de investigar é indisociable do suxeito que a realiza (as investigadoras) e do obxecto (o que se investiga).

Desde a AIC entendemos que, en atención ao rol esencial da investigación para o ben común, esta non pode estar nas mans duns poucos, senón que cómpre democratizala. En consecuencia, debemos democratizar o “quen” investiga, combatendo especialmente as discriminacións por razón de xénero, e o “que” se investiga. Finalmente, para que a democracia sexa efectiva; é dicir, non se quede no formal e transcenda ao material, cómpre tamén democratizar o “como” gobernamos a investigación.

Con todo, a representación institucional é apenas unha parte do proceso democrático. A plena democratización da vida universitaria, no referido ás investigadoras e a todos os sectores que conformamos esta comunidade, só pode vir da man dos procesos de participación. É por iso que a nosa loita se estende máis aló do plano institucional. En cada mobilización, en cada vez que nos axudamos entre todas para mellorar as nosas condicións de vida, en cada batalla contra a precariedade e en cada sentenza xudicial na que recuperamos un dereito secuestrado, construímos a verdadeira democracia.

Por todo o anterior, debemos traballar todas xuntas #PorUnhaInvestigaciónDemocrática!

Contrato de traballo predoutoral USC

A AIC logra unha convocatoria predoutoral propia da USC

A AIC consegue incluir nas Liñas Xerais dos Orzamentos 2021 unha dotación orzamentaria para a contratación de investigadoras predoutorais.

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) aprobou, con data 18 de marzo, o documento de Liñas Xerais dos Orzamentos 2021. Entre outras cuestións, o devandito escrito recolle, de modo xeral, os principais gastos a realizar pola institución previstos para esta anualidade.

A pesar de non figurar nun primeiro intre, o texto final inclúe dotación orzamentaria para a creación dun Programa piloto para a contratación de persoal investigador predoutoral da USC. Isto foi posible grazas a unha emenda presentada pola Asemblea de Investigadoras de Compostela (AIC), a cal foi aprobada.

Dende AIC cremos que resulta obvia a necesidade urxente de tomar medidas coma o citado programa piloto. Segundo datos oficiais da propia universidade, na USC e no curso 20/21, pouco máis de 500 persoas se atopan realizando a tese con contrato, fronte a case 2000 que se atopan na situación contraria. É evidente que datos coma estes deberían ser obxecto de fonda reflexión e incitar á USC a apostar de xeito decidido pola investigación nos seus chanzos iniciais.

Dende AIC valoramos positivamente a aprobación da emenda presentada, mais esperamos que esta sexa, simplemente, a primeira medida de moitas para corrixir a situación de precariedade dos sectores da investigación da USC máis esquecidos ata o momento.

2 anos desde a concentración e 2 anos de Martes Negros

Concentración en prol da investigación na Praza do Obradoiro o 28/02/2019

Hoxe van dous anos dende aquel xoves no que nos concentramos diante do Reitorado da nosa universidade na primeira semana dos Martes Negros baixo o lema #PorUnhaUSCDigna para reivindicar os nosos dereitos como traballadoras da Universidade de Santiago de Compostela. 

Xuntámonos moitas persoas de colectivos diversos, con vinculación contractual coa Universidade e sen ela, todas e todos co sentimento de merecer traballar e estudar nunha universidade máis xusta, máis transparente, máis igualitaria e máis responsable.

Reunímonos alí reivindicando que a investigación é un traballo, que toda persoa traballadora debería ter un contrato laboral digno e demandando máis contratos para investigar.

En 2016, a USC empezara a pagar ao colectivo investigador predoutoral por debaixo do mínimo que fixa a súa propia normativa, negándolle tamén as subas salariais e deixando de aboar a indemnización por extinción de contrato.

Xuntas denunciamos a situación de precariedade vivida na USC, en particular, a discriminación laborar sufrida polo persoal contratado mediante convocatorias públicas con cargo a actividades de I+D+i e denunciamos a inacción e a falta de vontade do Equipo de Goberno para acabar con esta situación de vulneración dos dereitos laborais de parte do colectivo investigador.

E xuntas esiximos a aplicación dos salarios mínimos que fixa a normativa, a aplicación das subas salariais a todas as traballadoras por igual e a garantía do dereito á indemnización por extinción de contrato; igual que todas as demais persoas cun contrato temporal.

A pesar dos reveses recibidos estes anos, como a sentenza do Tribunal Supremo que nos denegou o dereito á indemnización por extinción de contrato, tamén acadamos vitorias; como  o dobre selo PFID-EDIUS, a posibilidade de simultanear estudos de doutoramento con outras titulacións, ou a flexibilidade nos prazos para realizar as estadías da Xunta de Galicia en tempos de pandemia.

Despois destes dous anos, somos cada vez máis persoas unidas pola firme crenza de que unha universidade digna é posible. Xuntas loitamos por unha universidade máis xusta e por unha carreira investigadora verdadeiramente democrática.

Resumo das reunións coa Xunta para debater sobre as axudas pre- e posdoutorais

A semana pasada mantivemos dúas reunións coa Secretaría Xeral de Universidades e a Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria para debater sobre as axudas predoutorais e posdoutorais convocadas pola Xunta de Galicia e pola Axencia Galega de Innovación.

Agradecemos e damos a benvida a este diálogo. Con todo, consideramos que este debe traducirse nun compromiso coas propostas alí debatidas. A continuación enumerámosvos cales foron as nosas demandas:

 1. Implementar medidas de xénero que permitan acadar unha igualdade real de oportunidades nas convocatorias predoutorais e posdoutorais.
 2. Aumentar o factor de corrección contemplado en casos de interrupción por nacemento, embarazo, etc. nas axudas para completar a formación posdoutoral; sumalo independentemente de acadar a puntuación mínima e extender esta medida ás axudas predoutorais e posdoutoral de iniciación.
 3. Permitir ás investigadoras que interromperon os contratos por permiso maternal presentarse nesta convocatoria de axudas para completar a formación posdoutoral e na de 2022.
 4. Regular e dar resposta aos casos das investigadoras que por mor das interrupcións por maternidade rematan as axudas para a iniciar a formación posdoutoral fóra do prazo de solicitude das axudas para completar a formación posdoutoral.
 5. Establecer unha dotación orzamentaria e un calendario de axudas estable, cunha publicación regular das convocatorias.
 6. Recuperar o salario base anterior nas axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral. 
 7. Revertir o límite anual de horas de docencia: permitir un máximo de 60 horas anuais como en anteriores convocatorias (e adaptándose ao EPIPF) no caso das predoutorais e un máximo de 80 horas anuais nas posdoutorais como factor de igualdade con relación ás anteriores convocatorias.
 8. Publicar, tras o procedemento de avaliación, a composición das Comisións de Selección, tanto de persoas expertas como de persoas en representación das institucións públicas, para as tres convocatorias.
 9. Maior transparencia nos criterios de avaliación das axudas para completar a formación posdoutoral: aclarar que méritos/obxectivos se valoran en cada un dos tres apartados (Plan de traballo, CV, capacidade de liderado) e as puntuacións concretas.
 10. Eliminar o requisito que obriga ás persoas solicitantes das axudas predoutorais a estar matriculadas previamente nun programa de doutoramento e reinstaurar o sistema de ponderación da nota media do expediente académico de cara á avaliación destas axudas.
 11. Modificar as datas límite de finalización de grao, licenciatura ou equivalentes e de lectura da tese establecidas para optar ás axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral do 2021. En concreto, permitir solicitar estas axudas ás persoas que leron a tese no 2015.
 12. Cambiar a valoración das axudas predoutorais no apartado referente á dirección da tese: non puntuar só a categoría do grupo de investigación e ter en conta tamén outros méritos do/a director/a. Deste xeito, realizar a tese en grupos de menor rango non supón partir con desvantaxe.
 13. Garantir un equilibro entre ramas de coñecemento: aumentar o nº mínimo de axudas por rama, asegurar un equilibrio entre disciplinas nas axudas para completar a formación posdoutoral e respetar os mínimos para cada rama na elaboración das listas de agarda das tres convocatorias.
 14. Manter un diálogo constante entre as institucións convocantes das axudas e o colectivo investigador. Escoitar á comunidade investigadora nunca foi tan urxente. A oportunidade para debater facilitada nesta ocasión debe ter continuidade. 

Agardamos que o diálogo mantido coa Secretaría Xeral de Universidades non quede no esquecemento. Reclamamos á Xunta de Galicia e ao GAIN atender as nosas propostas e dar resposta ás necesidades actuais da investigación en Galicia. É hora de transformar as palabras en compromisos.