Todolos artigos de: Asemblea de Investigadoras de Compostela

A fenda salarial de xénero na USC

A finais do 2023 publicouse un informe coordinado polo CIFEX sobre fenda salarial e o seu impacto nas mulleres PDI da USC e as causas do seu mantemento. A fenda salarial de xénero (FSX) é a diferenza entre as retribucións brutas medias anuais de mulleres e homes e inclúe o salario base e os complementos retributivos. Na USC é de preto do 6%. Os complementos de produción, xestión ou liderado científico son o factor principal que explica a desigualdade nas retribucións totais percibidas polas mulleres:

 • Os homes acumulan máis quinquenios por horas de docencia ca as mulleres. Dentro do colectivo de mulleres PDI, cinco de cada dez non teñen computados quinquenios, mesma porcentaxe que os seus compañeiros, pero eles suman maior peso entre o grupo de cinco ou máis quinquenios recoñecidos.
 • Do total de sexenios do PDI da USC, a porcentaxe de mulleres con algún sexenio recoñecido é do 37,1 % ata tres puntos por baixo dos homes (40 %).
 • A retribución media dos homes por participación en proxectos e convenios supera os mil euros, fronte a media de 516,72 euros para as mulleres.
 • As disciplinas de Artes e Humanidades e os estudos pertencentes á área de Ciencias da Saúde amosan os maiores desequilibrios (8,3 puntos ). Na área de Enxeñería e Arquitectura a diferenza é de 6,5 puntos mentres que as áreas de Ciencias (1,6) e Ciencias Sociais e Xurídicas (1,5) mostran un escenario menos negativo.
 • As mulleres, derivado dos sesgos de xénero, asumen maior carga de funcións administrativas e organizativas e o seu acceso aos cargos de xestión e dirección vese limitada.
 • Asumir responsabilidades de docencia e xestión relega a dedicación á investigación e á produción científica das mulleres respecto dos homes. As consecuencias trasládanse á traxectoria laboral, manifestándose nunha menor retribución salarial respecto dos seus compañeiros.

Presentación da campaña “Investiga en galego”

Que é Investiga en galego? 

Desde a AIC, preocupadas pola situación da lingua propia na USC, e concretamente no eido da investigación, creamos a campaña de difusión Investiga en galego para promover o seu uso neste ámbito. 

En que consiste Investiga en galego? 

A campaña consta de dúas partes:

Por unha banda, unha charla-obradoiro sobre a situación do galego na USC e na investigación, que impartiu o Servizo de Normalización Lingüística (SNL) da USC, na segunda edición das xornadas J-CLI que se realizaron os días 7 e 8 de novembro de 2023. Aquí, Xusto Rodríguez, traballador do SNL, falou sobre as dificultades estruturais que presenta o entorno académico para publicar en galego ⎼e en xeral, calquera outra lingua distinta do inglés. Estas dificultades teñen como resultado que o galego sexa unha lingua minoritaria á hora de elaborar teses de doutoramento na USC. Tamén explicou as distintas ferramentas das que dispoñemos as investigadoras para nos facilitar o emprego da lingua galega á hora de transferir os nosos coñecementos, como o Buscatermos ou as extensións aos dicionarios dos procesadores de texto, entre outras

Por outra banda, Investiga en galego é tamén unha campaña de promoción en papel, mais tamén virtual, que atoparás nalgúns centros da USC. Investigadoras e investigadores da USC que redactaran ou están redactando a súa tese doutoral en galego participaron de forma desinteresada respondendo estas catro preguntas: 

 • Por que escolliches elaborar a túa tese en galego? 
 • Tiveches (ou tes) algunha dificultade á hora de preparar a túa tese en galego? 
 • De ser así, como a(s) solucionaches? 
 • Que beneficios tivo (ou ten) para ti facer a tese en galego? 

As respostas son a pedra angular da campaña, xa que dan a coñecer o uso cotián da lingua, as súas vantaxes na investigación e tamén algunhas dificultades e como as solucionaron. Con elas elaboramos unha serie de carteis en papel que poderás atopar nos próximos días (xaneiro de 2024) nos distintos centros da USC e unha campaña en dixital dispoñible aqui:

ir á páxina da campaña

(recomendamos realizar a visita a través dunha tablet ou ordenador, non do móbil)

Seguimos a traballar para abrir espazos á lingua propia na Universidade. 

Finalmente, temos que lles agradecer a colaboración a Laila Al-Soufi Novo, José Manuel Amoedo Meijide, Kylyan Marc Bisquert i Pérez, Daniel Cajade Pascual, Diego Cidrás Fernández, Diego Cora Calvo, Silvia Diz, David Manuel Gómez Novo, Silvia González Rodríguez, Aida Lorenzo Campos, Alba Paz Castro, Santiago Rodriguez Caramés, Laura Rubio Lareu, Jéssica Sanmarco e Noelia Vicho de la Fuente, xunto co Servizo de Normalización Lingüística da USC polo apoio. 

Xerencia: suba de prezos e o seu NON á tarxeta restaurante

Xerencia vén de publicar un incremento nos prezos das cafeterías universitarias. Falamos, por exemplo, dun incremento de 1€ no menú diario.

Como vos informamos anteriormente, en xullo mandámoslle á Xerencia unha proposta de implantación dunha tarxeta restaurante na USC.

Esta permitiría aforrar entre o 23.65% e o 30% do custo dun menú diario con custo nulo para a USC xa que se trataría de explotar unha das opcións que a Lei do IRPF nos brinda.

Xerencia obviou a proposta, non quixo reunirse con nós nin entrar a valorala. Dinos, coma sempre que quere marearnos, que se trata dun tema a tratar en mesa sindical.

Á mesa sindical fomos, onde as representantes das traballadoras (é dicir, os sindicatos) aprobaron no Comité de Empresa o apoio da proposta da AIC.

O tema foi tamén levado á Mesa de PAS-PDI pero o Xerente unha vez máis mareou o tema para acabar dicindo que non pero sen tampouco ningún argumento concreto.

Seguirimos insistindo.

II Xornadas de Cultura Laboral en Investigación

Dende a AIC temos o gusto de convidarvos á II edición das Xornadas Cultura Laboral en Investigación, unhas xornadas sobre dereitos laborais ideada pola plataforma estatal Marea Roja por la Investigación que se celebrarán de novo en 3 sedes: Santiago de Compostela, Valencia e Madrid.

As xornadas en Compostela terán lugar o martes 7 e mércores 8 de novembro e están co-organizadas pola AIC e InvestiGal. Este ano a única modalidade de asistencia é a presencial.

Para inscribirse existen 2 opcións:

 1. As investigadoras predoutorais poderán facelo a través da Secretaría Virtual e terá consideración de curso oficial da EDIUS (10h).
 2. O resto de público deberán facelo a través desta ligazón.

Apresurádevos a inscribirvos xa que o número de prazas totais está limitado a 100 persoas pola capacidade da sala e o ano pasado esgotáronse axiña.

Agardamos que vos guste o programa que preparamos!

A USC incluirá no cómputo dos trienios os períodos relativos a vacacións non desfrutadas.

Un dereito básico de toda persoa traballadora é o de desfrutar de vacacións segundo o disposto na lexislación e normativas aplicables. No caso de que o contrato remate e a persoa traballadora non puidera desfrutar de todas as vacacións que lle correspondían, esta ten dereito a un período adicional de cotización na Seguridade Social. Este período é en concepto de “vacacións non desfrutadas” e implica todos os dereitos imaxinables dunha cotización estándar na Seguridade Social, ademais do pago do salario relativo a eses días.

En consecuencia, e ao igual que no caso das vacacións ordinarias, semella lóxico que este período tamén compute a efectos de antigüidade para solicitar trienios. Certamente, estamos a falar dun período que en condicións normais debería de ter formado parte do contrato da persoa traballadora (de feito, como parte das súas vacacións). A lectura da AIC é que negar que as vacacións non desfrutadas computen para trienios equivale a negar que os meses de vacacións dunha persoa traballadora non sumen antigüidade.

A pesar de todo isto, a USC non recoñecía este tempo de vacacións non desfrutadas como un período válido para incluílo no cómputo de trienios. Esta postura, ademais de ilóxica, resultaba tremendamente difícil de explicar, pois existía sentada xurisprudencia a este respecto e a favor das persoas traballadoras. Por exemplo, no caso do ensino secundario a cuestión foi xa dirimida e resolta no ano 2017 como pode verse aquí.

Tras un ano de reclamacións de varias persoas da USC, entre elas un compañeiro da AIC, a propia USC acaba de confirmarnos que rectificará a súa postura. Tristemente, esta rectificación non provén dun diálogo ou acordo, senón do resultado dun novo litixio. Neste sentido, queremos agradecer á persoa que demandou esta cuestión a súa perseveranza para a consecución deste dereito ante a negativa inicial da USC. Tamén queremos condenar a actitude da USC, que parece amosar, novamente, que a vía xudicial é a única linguaxe que entende para a consecución de dereitos obvios e xa logrados noutras administracións.

Finalmente, a USC recoñece, tamén, que en canto a sentenza sexa firme e se proceda á súa execución xudicial (ao abeiro da resolución reitoral elaborada a tal efecto) serán recoñecidos os períodos de vacacións non desfrutadas alegados polas persoas reclamantes. É entón importante que, no caso do resto das persoas que teñan períodos de vacacións non desfrutadas, estas as fagan constar nunha nova solicitude de trienios. No caso de que este período tivese lugar nunha entidade distinta da USC, será necesario acreditar a circunstancia dalgún modo, por exemplo, a partir do certificado da vida laboral que se pode obter da web da Seguridade Social que indica sempre tal situación.