Todolos artigos de: Asemblea de Investigadoras de Compostela

O Supremo condena o persoal investigador a volver a un pasado máis precario

Anula así a sentenza do TSXG na que se condenaba á USC a restituír o dereito á indemnización por extinción de contrato arrebatado ao colectivo en 2016

Porta principal do Tribunal Supremo
CC BY 3.0 Panoramio

Non. O Supremo non demostra coa súa sentenza do 13 de outubro (STS 3490/2020) que os contratos predoutorais sexan contratos formativos; o único que demostra é que non entende, ou non quere entender, como evolucionou a investigación na sociedade moderna.

Corrixe así, nun exercicio de anacronismo, a correcta interpretación -ao noso entender- feita anteriormente polo TSXG, quen concluíra na súa sentenza que o contrato formativo de ningún modo “se pode equiparar ao subscrito polos traballadores afectados polo conflito aínda cando se denomine predoutoral en formación. Este contrato unicamente cabe a través da normativa regulada no artigo 11, que en modo algún se cumpre co que agora se discute. A consecuencia de todo isto, é que os contratos dos demandantes teñen que cualificarse como temporais de obra ou servizo, e á súa finalización teñen dereito a percibir a indemnización establecida no artigo 49, 1, c) do Estatuto dos Traballadores”.

Efectivamente, como ben recollía esta sentenza, a Lei 14/2011, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación define no seu artigo 21 o contrato predoutoral e especifica que “será de duración determinada” e que “terá por obxecto a realización de tarefas de investigación, no ámbito dun proxecto específico e novidoso”, sendo ademais requisito “ter sido admitido nun programa de doutoramento”. Definición e obxecto que casan perfectamente co primeiro dos supostos que recolle o artigo 15 do ET: “cando se contrate ao traballador para a realización dunha obra ou servizo determinados, con autonomía e substantividade propia dentro da actividade da empresa e cuxa execución, aínda que limitada no tempo, sexa en principio de duración incerta”.

Chegado este punto, preguntámonos como é posible que o TS non entenda que a realización dunha tese de doutoramento é, efectivamente, unha tarefa de investigación con autonomía e substantividade propia que, aínda que de duración incerta, está limitada no tempo. E que non entenda que é un traballo de pleno dereito, no que se está producindo e contribuíndo a incrementar o coñecemento. Un coñecemento que ademais se está transmitindo, valorizando e rentabilizando por parte da universidade e que repercute directamente na mellora e o avance da sociedade. E isto sen entrar a valorar todas as tarefas que, ademais da propia tese, fan estes e estas traballadoras durante a vixencia dos seus contratos. Porque calquera persoa que coñeza o traballo de investigación o entende; así o entendemos nós: e así o entendeu tamén o TSXG.

Temos por tanto que preguntarnos que pretende ou a quen quere contentar o TS con este exercicio de funambulismo anacrónico, no que parece querer devolvernos aos tempos das bolsas e dos contratos en prácticas. Uns tempos de precariedade que esta sociedade quere superar. E faino ademais adornándose con afirmacións como a de que o contrato predoutoral ten un “obxectivo formativo obvio”, ao tempo que basean a súa argumentación en que “se de buscar analoxías coas modalidades contractuais do ET se trata, faise verdadeiramente difícil acudir ao contrato para obra e servizo determinado e, polo contrario, sería o contrato en prácticas do art. 11 ET o que presentaría maiores similitudes” ou que “entende que o lexislador deseñou unha modalidade contractual, de carácter formativo, á que non atribuíu indemnización no momento da súa finalización”.

Pois ben, nós temos claro que non é así. De feito, non debe ter un obxectivo formativo tan obvio cando o TSXG afirmou rotundamente que non o tiña. Non debe ser tan difícil ver as similitudes co contrato de obra ou servizo cando o TSXG as veu tan claramente. Si debe ser difícil ver as similitudes co contrato en prácticas cando o TSXG veu claramente que non as había. E non debería facer falla tratar de imaxinar o que o lexislador pretendía cando xa especificou no artigo 21 da Lei 14/2011 que “o contrato terá por obxecto a realización de tarefas de investigación, no ámbito dun proxecto específico e novidoso”. É dicir, investigar, crear, producir e xerar novo coñecemento. Non formarse. De ter querido deseñar unha modalidade contractual de carácter formativo -pensamos nós- igual tería posto que “o contrato terá por obxecto formarse”. Pero non o fixo. Así que non debe ser ese o obxecto do contrato. E así o debeu entender tamén o TSXG. Parece obvio.

Por tanto, non podemos estar en máis desacordo con esta sentenza. Consideramos que tanto os argumentos empregados como as conclusións ás que se ten chegado son totalmente equivocados, impropios dos tempos actuais e prexudiciais para a investigación e o avance da sociedade, tanto en termos de dereitos laborais como no ansiado obxectivo de poder achegarnos á tan necesaria definición e implantación dunha carreira investigadora real e medianamente digna.

Preocúpannos, ademais, as formas e os aparentes intereses que parece haber detrás deste tipo de actuacións. Debemos lembrar que as persoas con contratos predoutorais si percibían antes a indemnización á finalización dos seus contratos, dereito que foi arrebatado por algúns centros e universidades -entre elas a Universidade de Santiago de Compostela-; mentres que outras a seguiron aboando. E debemos lembrar tamén que xa houbera un anterior intento por arrebatar este dereito mediante o cambio de codificación de contrato. Daquela, ante a repercusión que tivo e as mobilizacións que houbo, o ministerio competente e a CRUE tiveran que saír publicamente a negar a maior e acabaron rectificando. Porén, lamentablemente, agora si parecen máis preto de poder conseguilo. Estarán contentas aquelas persoas que sempre quixeron arrebatarnos este e outros dereitos. É moi triste que así sexa e hai que dicilo ben claro: sentímolo, pero non tedes gañado máis que a vergoña de ter aumentado o maltrato a un persoal que xa estaba bastante precarizado.

Sumado a isto, queremos lembrar que moitos destes centros e universidades locen o selo europeo HR de excelencia en investigación, co que se distingue ás entidades que tratan con respecto ao seu persoal investigador e fomentan a mellora das súas condicións. Recomendamos encarecidamente a lectura da Carta Europea do Investigador e o Código de conduta para a contratación de investigadores que hai que cumprir para obter e manter este selo. Sobre o recoñecemento da profesión, a carta expresa que “todos os investigadores que seguen unha carreira de investigación deben ser recoñecidos como profesionais e tratados en consecuencia. Isto debe comezar ao principio das súas carreiras, é dicir, a nivel de posgrao, e debe incluír todos os niveis independentemente da súa clasificación a nivel nacional”. Está así recollido como principio e esixencia. Aplíquese.

Pero non todo é malo. Afortunadamente, non todas as persoas pensan nin actúan así. Diso estamos ben seguras; vémolo a diario. E agradecemos enormemente o apoio e comprensión que nos achegan.

Igualmente, estamos seguras de que non imos dar por perdida esta loita. Así que facemos un chamamento claro e inequívoco a seguir loitando e reclamando por todas as vías posibles este e outros dereitos. Facemos un chamamento a todas as persoas e colectivos a seguir unidos na defensa destas reivindicacións. Facemos un chamamento aos centros e universidades que si respectan os dereitos laborais das súas traballadoras a seguir contemplándoos nos seus contratos. Facemos un chamamento aos sindicatos a seguir traballando por recuperar estes dereitos. E, se o problema é de interpretación do que “pretendía o lexislador”, facemos un chamamento ao Goberno, aos ministerios competentes e a todos os grupos políticos para que impulsen e apoien as necesarias reformas da lexislación; para que dunha vez por todas queden claros os dereitos do persoal investigador e non estean suxeitos a máis lamentables interpretacións.

Porque seguiremos loitando. Pola ciencia, pola investigación e polos dereitos de cada traballadora e traballador. Por todos e todas. Por unha sociedade mellor.Versión en castelán

O Tribunal Supremo decide sobre a indemnización predoutoral o martes 13

O alto tribunal reúnese o martes 13 de outubro para resolver o recurso da USC contra a sentenza do TSXG que deu a razón ao colectivo investigador predoutoral

CC BY 3.0 Panoramio

Hai xa ano e medio dende que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenou á Universidade de Santiago de Compostela (USC) a pagar ao persoal predoutoral as indemnizacións por extinción de contrato que deixou de aboar a partir do ano 2016.

A USC presentou recurso de casación de dita sentenza ante o Tribunal Supremo (TS), e será o vindeiro martes 13 cando este tribunal se reúna para tomar unha decisión. Esta xa non se trata dunha reclamación de índole galega ou compostelá, senón estatal, pois a decisión do alto tribunal guiará o futuro doutras demandas e reclamacións pendentes ao longo do Estado.

A sentenza do TSXG foi recorrida “por unha cuestión de seguridade xurídica”, en palabras do xerente, palabras que non compartimos pois no seu fallo o TSXG é claro equiparando o contrato predoutoral ao contrato temporal, afirmando que en ningún caso se trata dun contrato en formación: “contrato [o formativo do artigo 11 do Estatuto de Traballadores] que en modo algún pode equipararse ao subscrito polos traballadores afectados polo conflito aínda cando se denomina predoutoral en formación”. Esta é, por tanto, unha das moitas escusas que o Equipo de Goberno da USC vén empregando para negarlle aos seus traballadores e traballadoras este e outros dereitos fundamentais.

A indemnización por fin de contrato foi unha das primeiras peticións que dende a Asemblea de Investigadoras de Compostela (AIC) lle fixemos tanto ao reitor da USC, Antonio López, como ao Vicerreitor de Investigación e Innovación, Vicente Pérez Muñuzuri, e ao xerente, Javier Ferreira. Pero nunca ningún deles, nin tampouco o resto do Equipo de Goberno da USC, amosou o máis mínimo interese por solucionar o problema, obrigando a centos de investigadoras a acudir aos xulgados ao remataren os seus contratos. Isto acrecenta a conflitividade xudicial que xa lle custa á USC máis de 1 millón de euros de recursos estruturais.

A reclamación da indemnización por extinción de contrato como un dereito básico do persoal investigador é unha das reivindicacións que nos levou a iniciar a campaña dos #MartesNegros #PorUnhaUSCDigna e que hoxe suma xa 85 martes vestindo as máis de 400 camisolas feitas. Nesta liña vindicativa, cómpre destacar a campaña #SinDerechosTampocoHayCiencia que está a levar a cabo a Coordinadora Marea Roja de la Investigación, agrupación de máis de 15 asociacións, colectivos e sindicatos de todo o Estado, na cal se visibilizan este e outros problemas de precariedade laboral cos que o persoal investigador temos que convivir.

Agardamos que unha vez máis os tribunais nos dean a razón. Mentres os problemas non se solucionen, seguiremos loitando #PorUnhaUSCDigna porque #SenDereitosTampoucoHaiInvestigación.

Versión en castelán da nota de prensa

U-las Axudas Posdoutorais da Xunta de Galicia?

Insistiamos hai uns días na importancia da predicibilidade na carreira investigadora. Para garantir isto, como xa mencionamos noutras ocasións, é fundamental contar cun calendario de sistema de axudas estables e periódicas no tempo. 

Deste xeito, poden producirse as transicións entre as distintas fases da carreira investigadora coas menores disrupcións posibles. En particular isto é especialmente importante nos inicios da carreira investigadora, na transición de investigadoras predoutorais a posdoutorais. 

Por este motivo, nos países da nosa contorna hai convocatorias públicas, estables e periódicas no tempo dirixidas á mencionada transición. En Galicia, dispoñemos para este fin das Axudas Posdoutorais da Xunta de Galicia, que nos últimos anos están gozando de bastante protagonismo, aínda que non para ben.

Este ano académico parece que está a repetirse a historia do 2015: a Xunta aínda non convocou as axudas e non hai previsión de que as vaia convocar a curto prazo, a pesar de que xa o 1 de maio lle solicitabamos por rexistro a súa convocatoria.

As consecuencias máis inmediatas: máis de 50 profesionais da investigación irán á rúa e Galicia deixará de beneficiarse do seu traballo. As consecuencias máis a longo prazo: a fuga de talento e de capital humano. En palabras da nosa compañeira Laura Camino Plaza, “Hai unha precariedade estrutural que acabamos asumindo”.

Ante a situación, a AIC non pode quedar cos brazos cruzados, por iso convocaremos unha xuntanza de traballo para abordar este tema á que sodes todas benvidas. Estade atentas ás redes estes días, pois teredes máis novas nosas. 

Segundo Borrador do Estatuto do PDI na Carreira Investigadora

Hai unhas semanas publicouse a segunda versión do borrador do Estatuto do PDI na Carreira Investigadora, e dende a AIC queriamos facer unha pequena análise e valoración do mesmo.

Unha das maiores dificultades que atopan as investigadoras no noso país a día de hoxe para desenvolver o seu traballo é a ausencia dunha carreira investigadora definida, progresiva e estable.

Para empezar, non existe un calendario de convocatorias estables no tempo (non hai máis que ver a variación ano a ano das Axudas Predoutorais e Posdoutorais da Xunta de Galicia, sen mencionar os anos nos que non se convocan). Como resultado, en moitas ocasións as investigadoras vense obrigadas a traballar durante longas temporadas de xeito non remunerado ou mesmo teñen que abandonar a investigación.

Á xa delicada situación que estamos a describir, súmase a carencia de convocatorias de estabilización. A consecuencia disto, ás investigadoras non lles queda outra que escoller entre a precariedade, a emigración ou o abandono da carreira investigadora.

Neste contexto, semella imprescindible crear e regular a devandita carreira investigadora. Esa é a suposta finalidade do Estatuto do PDI. O segundo borrador vén de ser publicado fai poucos días e nós trataremos de analizar como afecta á carreira investigadora.

Comecemos co Preámbulo, no cal se motiva a necesidade do estatuto e expóñense os seus propósitos. Son moi relevantes os dous parágrafos seguintes:

Seguidamente, enúncianse os “cinco piares” nos que se basea o estatuto. A nós aféctannos especialmente o segundo e terceiro:

Na análise da situación na que nos atopamos, non se dubida en expoñer carencias e defectos a corrixir, por exemplo o problema da fenda de xénero:

Ou o exceso de burocratización para un simple proceso de acreditación:

Procedamos agora a resumir como afecta o Artigo único do Estatuto á carreira investigadora. Para empezar, a carreira “académica” (si, di académica, non investigadora) para o profesorado divídese en tres fases tal e como ilustramos no seguinte esquema:

Resumimos as distintas figuras do profesorado na seguinte táboa:

Algúns apuntamentos máis. O persoal docente e investigador contratado non poderá superar o 49 por cento do total de persoal docente e investigador total da universidade (computado en equivalencias a tempo completo).

O persoal docente e investigador con contrato laboral temporal non poderá superar o 40 por cento do cadro de persoal docente (computado en equivalencias a tempo completo). Isto eleva a porcentaxe actual (40 por cento do cadro de persoal docente computado en número de persoas).

A nosa valoración: un Preámbulo cheo de boas intencións, pero que non se traducen en medidas concretas no artigo único da lei. 

Muller traballando estresada

Máis casos de precariedade na investigación galega

As bolsas de investigación da Deputación de Coruña obrigan a traballar sen un contrato laboral

A principios de setembro coñecíamos a situación da investigadora Pilar Picallos, a quen lle esixen devolver a cantidade íntegra dunha bolsa de 6.000 euros da Deputación da Coruña, con recargos e intereses, tras renunciar a ela por ter conseguido un contrato de 3 anos no Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS). Con todo, a investigadora traballou durante tres meses ao amparo da bolsa, e mesmo conseguiu publicar un artigo científico nunha revista internacional mencionando dita financiación nos agradecementos.

As bolsas de investigación da Deputación da Coruña, dun ano de duración e unha cuantía total de 8.000 euros, son incompatibles con calquera outra bolsa ou cun contrato laboral (a excepción de servizos esporádicos cunha duración total acumulada non superior a 720 horas). Este foi o motivo polo que a investigadora renunciou a ela unha vez que foi contratada a tempo completo no IDIS. Se ben o lóxico tería sido que a Deputación da Coruña contemplase o tempo traballado pola investigadora ao abeiro da súa bolsa de investigación e lle reclamase só a parte proporcional non gozada trala súa renuncia, a situación actual á que se enfronta Pilar Picallos é de todo menos racional.

Desde a AIC queremos mostrar todo o noso apoio á investigadora e visibilizar a precariedade e indefensión ás que está sometido o colectivo investigador en Galicia. Aínda que as bolsas da Deputación da Coruña pretenden ser un incentivo para a investigación galega, a fórmula baixo a que se convocan é de por si moi cuestionable:

  1. Son bolsas, non contratos de traballo, polo que non existe ningún dereito laboral: non se cotiza, non hai dereito a prestación por desemprego, etc.
  2. A súa cuantía, resultando incompatible cun traballo estable, fomenta a precariedade obrigando a ter que subsistir durante todo un ano con pouco máis do que a bolsa outorga.
  3. Ademáis, tal e como se pode comprobar a partir do caso da propia Pilar Picallos, acaban supoñendo un atranco para desenvolverse profesionalmente no sector da investigación de maneira digna e con garantías.

Esiximos unha revisión das condicións destas bolsas para que deixen de precarizar a investigación en Galicia volvéndoas contratos de traballo ou, no peor dos casos, permitindo certa compatibilidade para asegurar así que a investigadora conte cuns ingresos mínimos que aseguren unha calidade de vida non precaria.

Outras condicións, coma o recente imposto límite de idade para optar a elas, deben ser tamén revisados para non deixar sen opcións, dun ano para outro, a xente que leva tempo planificando a súa traxectoria para pedilas.