Todolos artigos de: Asemblea de Investigadoras de Compostela

Carta conxunta á Xunta da AIC, Investigal e as 3 universidades galegas

Dende a AIC e InvestiGal, co apoio das Vicerreitorías de Investigación das tres universidades galegas, acabamos de enviar unha carta á Secretaría Xeral de Universidades (SXU) e ao GAIN, para evitar que se esixa a matrícula de doutoramento para acceder á convocatoria de axudas predoutorais da Xunta de Galicia de 2023.

En reunións anteriores coa SXU expuxeran que nesta nova convocatoria se ía volver pedir que as persoas que solicitasen estas axudas estivesen matriculadas nun programa de doutoramento no momento da solicitude. Na convocatoria anterior, conseguírase eliminar este requisito tras moito traballo da AIC e InvestiGal. Como xa expuxemos anteriormente, esta obrigatoriedade é prexudicial para o colectivo investigador e trátase dun factor excluínte. Todos os anos, numerosas persoas vense obrigadas a aboar un ano de matrícula dun programa de doutoramento para poder solicitar estas axudas, por teren que cumprir este requisito de estar matriculadas no momento de presentación de solicitudes.
Esperamos que a Xunta entenda a importancia de dita petición e acepte modificar dito criterio.

Podedes consultar o texto completo da carta enviada á Xunta a continuación:

Alegacións ao Real Decreto de Acreditacións e Concursos

A AIC presenta alegacións ao Real Decreto de Acreditacións e Concursos, redactadas en conxunto con outras asociacións pertencentes a Marea Roja por la Investigación.

Algunhas das alegacións realizadas son as seguintes:

  • Acreditacións e concursos libres de taxas.
  • Calendario público e razonable de avaliacións.
  • Modernización da plataforma web para a acreditación.
  • Redución da carga docente do PDI membro das comisións ANECA/ACSUG.

Podes descargar o documento completo aquí.

Tarxeta restaurante na USC

A AIC vén de enviarlle a Xerencia unha proposta de implantación dunha tarxeta restaurante na Universidade de Santiago de Compostela (USC).

A idea principal deste mecanismo é permitir que parte do salario dunha persoa traballadora da USC poida ser cobrada en especie, en forma de comidas e, polo tanto, estea exenta de IRPF.

Nun momento no cal a carestía da vida está a avanzar con forza, a persoa traballadora podería aforrar o tipo marxinal do IRPF no gasto que supón a comida, axudando a paliar os efectos da suba de prezos que se acometeron pola inflación. Nas figuras máis precarias da carreira investigadora estariamos a falar de aforros entre o 23.65% e o 30% sobre o menú diario.

Na proposta preséntanse 3 posibles implementacións:

  • talonario de vales, tal e como se fai coa bolsa de comedores dos estudantes,
  • creación dunha tarxeta propia ou adhesión deste servizo á TUI, e
  • adhesión a unha das redes/tarxetas restaurante existentes.

Todas elas terían un nulo ou escaso custo de implantación para a universidade.

A proposta completa pode descargarse aquí.

Muller traballando estresada

Resultados da enquisa de equipamento informático e boas novas!

Á hora de realizar a tese de doutoramento non todas contamos con espazo e materiais adecuados. Fai uns meses realizamos unha enquisa dende a AIC. Os resultados resultan esmagadores, queda moito por facer!

En total recibimos 381 respostas, repartidas entre os distintos anos de tese, áreas e departamentos.

Do total das respostas, un 47.5% contades con contrato predoutoral e un 10% cun contrato do voso grupo de investigación. O 42.5% restante traballades sen contrato laboral:

En relación ao equipo informático, 206 (54%) empregades o voso propio computador para o traballo e non tedes acceso a equipamento informático adicional. Se temos en conta ás persoas que teñen acceso a equipo informático pero utilizan o seu propio esta cifra ascende a 258 (67.7%).

A situación varía en función das áreas, tal e como mostra a seguinte figura:

Así, mentres que só un 14% das persoas doutorandas na área de ciencias utilizan o seu computador, ata un 28% o utilizan en Artes e Humanidades.

A situación tamén varía en función de se estamos contratadas ou non. Así, entre as persoas que utilizan un computador propio, un 65% non gozan de contrato:

En relación ás persoas que non teñen acceso a computador, atopamos o seguinte: 

En relación ao espazo de traballo obtivemos que 293 persoas (78%) contades cun espazo para traballar e que 230 considerades que este espazo é adecuado. De novo, as diferenzas foron significativas entre persoas con e sen contrato.

Ademais, recollemos varias testemuñas arrepiantes. Así, varias persoas afirmaban non ter acceso aos mesmos espazos e medios que as súas compañeiras por proceder doutros países. Igualmente, moitas nos comunicástedes que os vosos espazos estaban cheos de ruído, con cadeiras incómodas ou sen ventilación, e que moitas veces ese espazo chegara tarde.

Por que esta situación nos parece preocupante?

Pois porque como traballadoras e ou persoal investigador da USC, temos dereito a contar cos medios e espazos necesarios para levar a cabo a nosa investigación con garantías, e igual que a ninguén se lle ocorrería ter que mercar un microscopio ou equipamento de laboratorio propios, tampouco deberiamos ter que empregar as nosas computadoras para levar a cabo a nosa labor. De feito, existe múltiple normativa que avala este dereito. Por poñer uns exemplos: 

Responsabilidades dos directores ou directoras: 

 

3. Velar para que os recursos materiais asignados á formación investigadora das doutorandas e doutorandos se empreguen de forma eficaz e eficiente para acadar os obxectivos previstos 

— CÓDIGO DE BOAS PRÁCTICAS DA EDIUS 


RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2020 pola que se ordena a publicación do Regulamento de estudos de doutoramento da Universidade de Santiago de Compostela.
 

 

Artigo 49. Dereitos e deberes das persoas titoras e directoras de teses de programas adscritos á Escola 

 

4. Á persoa directora da tese correspóndelle: 

 

c) Facilitar ao estudantado de doutoramento os medios e o contorno científico axeitado. 

—REGULAMENTO DOS ESTUDOS DE DOUTORAMENTO NA USC

Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación 

 

CAPÍTULO II Derechos y obligaciones específicos en materia de investigación del personal investigador predoctoral en formación 

 

Artículo 12. Derechos específicos en materia de investigación del personal investigador predoctoral en formación. 

Son derechos específicos en materia de investigación del personal investigador predoctoral en formación, con carácter general:  

 

c) El cumplimiento, por parte de los organismos, centros o instituciones, de la observancia de las normativas nacionales, estatales o sectoriales en materia de salud y seguridad laboral. Las entidades contratantes deberán velar para que las condiciones laborales del personal investigador predoctoral en formación, incluido aquel con discapacidad, garanticen el rendimiento de la investigación de conformidad con la legislación vigente y con los convenios colectivos nacionales, estatales o sectoriales. Así mismo, se comprometen a proporcionar unas condiciones de trabajo que permitan al personal investigador predoctoral en formación conciliar la vida familiar, el trabajo y el desarrollo de las actividades profesionales. 

— EPIPF (Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación)

Pero aínda máis, a propia USC recolle, nos seus orzamentos, unha liña estratéxica que indica, explicitamente que “Asegurarase o acceso a equipamento informático de todo o persoal investigador da universidade, con independencia do capítulo con cargo ao que estea contratado”. Ademais, a USC é unha das universidades que asinaron a Carta Europea do Investigador, a cal recoñece novamente este dereito a dispor de un lugar de traballo e o equipamento necesario por parte das investigadoras.

Que estamos a facer na AIC?

Grazas aos datos que obtivemos a través vosas enquisas, trasladamos esta problemática ao pasado claustro do 12 de maio de 2023. A resolución foi aprobada, acordándose modificar a norma de espazos da USC. O prazo para levar a cabo as modificacións pertinentes remata en outubro.

Dende a AIC seguiremos de cerca como se implementa dita resolución para que todas as doutorandas poidan desfrutar dos seus dereitos, e irémosvos informando de como evoluciona dita cuestión. 

Seguimos!

As investigadoras predoutorais e posdoutorais levan meses esperando polos seus contratos

Cambios na plantilla da Xunta e deficiencias de persoal provocan un retraso de meses en todas as convocatorias e resolucións para a contratación do persoal investigador

Cada ano, a Secretaría Xeral de Universidades (SXU) convoca as chamadas axudas de apoio ás etapas predoutoral e posdoutoral. Estas axudas adoitan convocarse en xaneiro de maneira que, se se cumpren os prazos previstos, as investigadoras comecen o seu contrato a inicios do curso académico seguinte. Integrantes de InvestiGal e da Asemblea de Investigadoras de Compostela (AIC) reuníronse, en diferentes quendas, o pasado xullo coa SXU e esta confirmoulles que este ano o calendario sería o mesmo. Con todo, a día de hoxe estas axudas seguen sen convocarse e numerosas investigadoras predoutorais e posdoutorais seguen esperando, sen saber cando poderán finalmente presentarse a estas convocatorias competitivas nin cales serán os requisitos para a mesma.

En novas reunións que mantiveron a AIC e Investigal coa SXU hai unhas semanas, a SXU prometeu convocar as axudas de 2023 o antes posible. Non obstante, debido a este atraso, as persoas non van poder firmar o seu contrato ata decembro, varios meses despois do comezo do curso académico. Esta demora dá lugar a incerteza nas investigadoras, sen coñecer cando van poder saber finalmente se van ter ou non un contrato para poder levar a cabo as súas investigacións.

Do mesmo xeito, dezasete investigadoras predoutorais levaban dende novembro esperando para poder firmar o seu contrato predoutoral. Estas persoas estaban na lista de agarda da convocatoria de axudas predoutorais de 2022 mais na resolución provisional de novembro coñeceron que, por renuncias doutras persoas, pasaban a ser beneficiarias dun destes contratos. Ademais, nesta resolución establecíase que estes contratos comezarían o 1 de decembro. Hai uns días souberon que finalmente, 4 meses despois do previsto, ían firmar o contrato predoutoral que lles pertence. Isto provocou numerosos prexuízos a nivel persoal xa que foron varias as persoas que, contando con fimar este novo contrato inminentemente, deixaron o seu traballo anterior.

A través de numerosos contactos coa SXU sóubose que a razón de todos estes atrasos é unha reestruturación do servizo debido a xubilacións e cambios de destino. Isto, unido a unha cantidade de persoal no servizo insuficiente e unha total falla de planificación, provocou que non se convocasen aínda as axudas de 2023 nin se resolvesen definitivamente as axudas de 2022.

A promesa da SXU de convocar estas axudas de forma inminente non parece realista cando as convocatorias aínda non están en proceso de redacción e van ser sometidas a importantes cambios, tal e como se confirmou por diversas vías. Segundo un correo que chegou aos membros dun centro de investigación, a convocatoria de axudas predoutorais vai mudar substancialmente con respecto á do ano pasado. O principal cambio será que só poderán pedir esta axuda as persoas que estean matriculadas nun programa de doutoramento no momento da solicitude. Esta era a condición presente nas convocatorias anteriores que se conseguira retirar o ano pasado tras moito tempo de loita por parte da AIC e InvestiGal. Regresar a esta condición conleva que só aquelas persoas que xa levan un ano de doutoramento poidan ser beneficiarias, obrigando a todas as investigadoras predoutorais a estar un ano no doutoramento sen un contrato deste tipo e traballando de forma gratuíta. Este requisito aplicado pola Xunta de Galicia ás convocatorias predoutorais non é común a outras convocatorias existentes a nivel nacional. Máis ben todo o contrario, pois tanto nas principais convocatorias estatais como autonómicas a solicitude de preadmisión nun programa de doutoramento é considerada válida de cara a solicitar as axudas. Ademais da aberración que supón traballar un ano de forma gratuíta para poder acceder a ditas axudas, isto impide o acceso ao doutoramento a aquelas persoas cunha situación económica máis vulnerable, pois hai moita xente que non se pode permitir estar un ano traballando sen ningún tipo de remuneración económica.

Os colectivos de investigación levan anos reclamando a necesidade de establecer un calendario de convocatorias estable e a consideración dos mesmos requisitos ao longo dos anos para que as investigadoras poidamos planificar o noso futuro. Tal e como evidencia esta situación, a falla de planificación por parte das institucións causa numerosos prexuízos nas investigadoras. A demora na convocatoria destas axudas é inadmisible polo que dende InvestiGal e a AIC reinvindicamos que estas axudas se convoquen o antes posible e que non se retiren aqueles dereitos que foran conquistando nos últimos anos.