Todolos artigos de: Asemblea de Investigadoras de Compostela

Réplica da AIC ante as falsidades vertidas polo xerente da USC

Ante os artigos publicados en varios medios (Nós Diario, La Voz de Galicia, Galicia Confidencial e Galicia Press) nos cales a USC nega cometer neglixencia algunha na resolución da convocatoria de contratos predoutorais propios da universidade, a AIC declara que:

Nas declaracións recollidas, o Xerente da USC, Xabier Ferreira, proporciona varios datos e informacións que son parcial ou totalmente falsos. Máis concretamente:

  • Xabier Ferreira expón que os contratos se financiaron con fondos propios. Isto é falso; de feito, é amplamente coñecido o financiamento dos mesmos polo Banco Santander. Basta comprobar a propia convocatoria que colga da web da universidade e tamén a ligazón na propia web do Santander. Non obstante, si que é a primeira convocatoria interna deste tipo que fai a USC en máis dunha década. Porén, o Xerente esquece comentar que a realización desta convocatoria foi o froito de meses de negociación coa propia AIC, a cal reivindicou o feito coma consecución dunha demanda histórica. Dado que a iniciativa foi impulsada pola AIC e o financiamento provén do Banco Santander, o “mérito” que ten a USC é a xestión da convocatoria, que é precisamente onde se acha a polémica deste asunto.
  • Tamén é falsa a información que proporciona o Xerente cando afirma que eran dous os criterios que se valoran na convocatoria. Como pode comprobarse no artigo 16, outórganse: 40 puntos polo expediente normalizado (onde se atopa o erro que nos ocupa), 40 puntos pola área de coñecemento (feito ao que fai referencia o Xerente na súa réplica) e 20 puntos polo plan de traballo (que non se mencionan). Tal vez o Xerente esquece este terceiro criterio porque, como xa denunciou a AIC na nota orixinal, a USC optou por non avaliar ese terceiro apartado ás solicitudes que non sumasen máis de 55 puntos entre os dous primeiros. A aplicación desta condición a maiores pode verse na primeira páxina da resolución provisional. Evidentemente, a AIC denuncia este tipo de prácticas consistentes en incluír a posteriori criterios excluíntes non fixados na convocatoria, deixando fóra do proceso a máis de 60 persoas de golpe. Cremos que é especialmente desleal coa xente que presentou as súa solicitude en tempo, forma e describindo con esmero un plan de traballo que non foi, nin sequera, lido.
  • O Xerente sinala que o “efecto do erro cometido é de só unhas poucas décimas” na puntuación e que “só afecta a cinco candidaturas concretas”. Esta información é, canto menos, enganosa por varios motivos. O erro non afecta a cinco persoas; simplemente, son cinco persoas as que ingresarían como novas beneficiarias. Non obstante, o Xerente está a ignorar, de xeito consciente ou inconsciente, todos os cambios que se derivarían na lista de agarda en caso de aplicar a fórmula correcta. A maiores, está a ignorar os efectos do corte arbitrario de 55 puntos xa mencionado o cal, aínda en caso de ser admisible (que non o é), debería de ser reconsiderado para as solicitantes que coa fórmula errónea non o acadasen, pero coa aplicación correcta si o fixesen. Estas posicións na lista de agarda son relevantes pois, dada a demora acumulada pola USC na convocatoria, rapidamente se sucederían os movementos nela ao irse resolvendo e asinando os contratos predoutorais asociados aos programas FPU, FPI e da Xunta de Galicia. Hai, entón, moito máis ca cinco persoas afectadas pola problemática descrita. En calquera caso, consideramos que supón unha actitude de tremendo desprezo cara esas persoas procurar minimizar o escándalo afirmando que “só son cinco”. O efecto das poucas décimas é tamén falso e pode ser desmontado cunha mínima argumentación matemática que, en aras de non estender en demasía a nosa resposta, remitimos á nota de prensa publicada na web da AIC. Como exemplos concretos do tamaño dos efectos, a AIC facilitou o contacto de dúas persoas afectadas que subirían 31 e 34 postos na lista de concesión coa aplicación correcta da fórmula (tras gañar 6 puntos, aproximadamente, e non “décimas”) por se quere recoller a súa versión dos feitos.
  • Xabier Ferreira afirma que “non se produciu ningún erro matemático no cálculo, os resultados son correctos e seguen ese baremo, que é igual de lícito. O persoal técnico avaliouno, fixo as ponderacións e deu os resultados”. De novo, o Xerente esquece que a convocatoria propia recolle no seu artigo 16 unha redacción referente ao mecanismo de homoxeneización. Como pode comprobarse, esta redacción é idéntica á dada no artigo 21 da convocatoria FPU do Ministerio de Universidades. O Xerente esquece tamén a intervención do Vicerreitor de Política Científica no último Consello de Goberno da Universidade do 29 de xuño na cal el mesmo se atopaba presente. Alí, tras as advertencias dunha compañeira da AIC que foron ignoradas, o Vicerreitor limitárase a confirmar, unha vez máis, que a fórmula empregada era a das FPU e que, de detectarse algún erro no momento de publicar as puntuacións desagregadas, se notificase. Iso fixo a AIC, obtendo por resposta o silencio da USC. Non existe ningún tipo de dúbida que o mecanismo que se quería aplicar, que non se aplicou e que debeu aplicarse, era o das FPU.
  • En ningún momento a AIC sostivo que houbese un criterio político tras a problemática na resolución da convocatoria, mais si unha actitude imprudente de ignorar o problema; actitude que é a que nos ten levado ata aquí. O Xerente segue a actuar neste sentido, vertendo afirmacións probadas como falsas e afirmando que o erro non é tal, cuestión totalmente desmontada nesta réplica. A AIC simplemente expuxo un erro matemático patente e seguirá a facelo. Ademais, a AIC invita aos medios a contrastar con calquera fonte matemática independente que estime oportuna os efectos da fórmula errónea introducida pola USC e a da FPU, que debeu ser a introducida, pois, como xa sinalamos na web da AIC, a primeira ten o efecto cualitativo de penalizar os expedientes de carreiras onde a media da titulación é baixa, actuando dun xeito totalmente contrario a unha homoxeneización. De feito, coa fórmula utilizada a nota persoal do expediente conta soamente un terzo do total dese baremo, tendo máis relevancia a media do grao da USC e a media ISCED, que supoñen os dous terzos restantes.
  • Finalmente, o Xerente afirma que “o obxectivo era facilitar a contratación en áreas nas que habitualmente temos unha maior dificultade para captar xente”. Porén, este aspecto foi valorado noutro criterio, e en absoluto ten que ver co erro matemático cometido na valoración do expediente.

En consecuencia a todo o anterior, a AIC esixe á Universidade de Santiago de Compostela unha rectificación pola información, a todas luces, falsa difundida polo xerente da entidade.

206 estudantes de doutoramento prexudicadas pola neglixencia da Universidade de Santiago de Compostela

A asemblea de Investigadoras de Compostela (AIC) denuncia o silencio do equipo reitoral da USC tras un escándalo na convocatoria de contratos predoutorais da universidade, na que se ponderan de maneira incorrecta as medias das solicitantes. O erro penaliza o bo expediente dalgunhas candidatas, levando á baixa as puntuacións.

Máis de dúas centas estudantes de doutoramento na Universidade de Santiago de Compostela estanse a ver afectadas por un erro de cálculo na puntuación das súas candidaturas para os contratos predoutorais propios da universidade compostelá que se financian a través do Banco Santander. A Asemblea de Investigadoras de Compostela (AIC) denuncia publicamente o comportamento irresponsable por parte do equipo reitoral da USC, que non atendeu ás sucesivas reclamacións avisando do erro.

A USC lanzou unha convocatoria de 22 contratos predoutorais financiados a través do Banco Santander o 29 de decembro de 2021 en formato de concorrencia competitiva na cal foron admitidas 206 persoas. Dende o primeiro momento o procedemento sufriu múltiples retrasos e erros que adiaron a data da publicación da resolución provisional ata o día 21 de xuño, a cal foi asinada polo Vicerreitor de Política Científica. Entre outras cuestións, a devandita resolución provisional aplicou criterios excluíntes que non figuraban no texto orixinal da convocatoria coma desestimar directamente as solicitudes que non chegasen a certo limiar de puntuación na suma de dous epígrafes, evitando así avaliar os plans de traballo de máis de 60 persoas solicitantes. Paralelamente, de xeito case inmediato e grazas á notificación por parte de persoas afectadas, a AIC detectou que se cometera un erro matemático no cálculo dos puntos no epígrafe de méritos xerais (40% da puntuación final), que se calcula exclusivamente en base aos expedientes académicos das persoas candidatas. O erro en cuestión, que afecta a todas as candidatas, consiste en ponderar de modo incorrecto a nota media da persoa solicitante coa nota media da titulación e a denominada nota media ISCED; mecanismo de correción extraído da convocatoria FPU. Esta equivocación é especialmente grave, pois ten o efecto de penalizar á xente cun bo expediente en carreiras onde a nota media é baixa e ter un efecto cualitativo contrario ao que expoñen as bases da convocatoria. Por concretar a situación a través dun exemplo hipotético: unha persoa cun expediente de 10 nunha carreira onde a media do alumnado é de 5 e media ISCED de 6 recibiría erroneamente un 7; mentres unha persoa con expediente de 5 nunha carreira onde a media de titulación e ISCED son de 9,5 recibiría erroneamente un 8. Como consecuencia, a orde das candidatas na resolución provisional, tanto na lista de beneficiarias coma na lista de agarda, viuse completamente modificada respecto da que resultaría da aplicación correcta do criterio, contradicindo así a redacción da convocatoria e desvirtuando os principios de igualdade e obxectividade no proceso de concorrencia competitiva.

O erro foi inmediatamente posto de manifesto, xa o día 22, a través dun correo tanto á Xerencia como á Vicerreitoría de Política Científica, mais ambas mensaxes foron ignoradas. En consecuencia, o día 24 solicitouse por vía de transparencia cal era a “expresión alxébrica introducida no programa informático” para o cálculo da puntuación; cuestión requerida a través de dúas solicitudes que foron ambas desoídas. A maiores, no Consello de Goberno do día 29 de xuño, unha representante da AIC puxo o erro en coñecemento público e foi, novamente, ignorada, estando presentes unha ampla parte dos altos cargos da universidade e, entre eles, o propio reitor. Enviouse un segundo correo o 1 de xullo, pregando que se respondese á petición de transparencia e que non se publicase unha resolución definitiva ata que se puidese identificar a razón do erro, para evitar maiores problemas. Este correo foi novamente ignorado e o día 7 publicouse a resolución definitiva, asinada polo reitor da universidade, xunto cun anexo de desagregado das puntuacións, o cal permitiu coñecer, finalmente, a natureza matemática do erro. O mesmo día 8, a Vicerreitoría de Política Científica e a Xerencia recibiron ás 8 da mañá un correo explicando por que a fórmula implementada era incorrecta e cal se debería ter introducido. Desde ese intre, e de xeito infructuoso, a AIC procurou comunicarse formalmente coa Vicerreitoría con tres correos nos cales se solicitaba unha xuntanza: ningún deles foi respondido. A maiores, o 14 de xullo, o reitor asinou a resolución definitiva doutra convocatoria, neste caso de “contratos predoutorais do Campus Terra”, na cal se comete exactamente o mesmo erro ca na convocatoria antes mencionada, a pesar de estar o erro advertido dende fai semanas e totalmente descrito pormenorizadamente no correo do día 8.

Dende a Asemblea consideramos o sucedido como un escándalo maiúsculo sen comparación na historia recente da USC, no cal se pon de manifesto unha atitude de total imprudencia e pasotismo por parte do goberno da universidade, inacción que derivou na publicación de dúas resolucións definitivas a todas luces incorrectas para dúas convocatorias distintas, a pesar das múltiples advertencias. Entendemos que, ante o escenario actual, a única saída posible pasa por que se recoñeza publicamente tanto o erro como a desatención que sufriu a denuncia da problemática ata o momento. Cómpre, ademais, unha proposta de solución que teña en conta o cálculo correcto das puntuacións e preserve todos os dereitos das persoas afectadas por esta actuación irresponsable.

Vitoria! As matriculadas nun programa de doutoramento no segundo semestre xa non terán que pagar o curso completo

Ata este curso, as persoas que se matriculaban nun programa de doutoramento no segundo semestre tiñan que pagar o custo completo da matrícula, sen ter en conta que só desfrutaban dos dereitos de calquera doutoranda unha parte do curso.

Esta inxustiza xa foi detectada pola AIC en xullo de 2020 e, ao levar ese tema á USC, escudáronse en que os prezos das matrículas no SUG veñen fixados por un decreto da Consellería de Universidade. Cando se publicou o borrador deste Decreto polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2021/22, decidimos enviar unha suxestión pedindo que se contemplase unha redución da titoría anual de doutoramento proporcional ao tempo de matrícula nos estudos de doutoramento. Esta suxestión foi denegada pola Xunta e publicouse o decreto sen este cambio.

Ante esta negativa, puxémonos en contacto coa Valedora do Pobo. Finalmente, a Valedora informounos de que a Xunta accede a que, no novo decreto para o curso 22/23, se contemple unha redución do 50% sobre o prezo da titoría anual nas matrículas en programas de doutoramento realizadas no segundo semestre.

Unha vez máis, a loita conxunta vese traducida nunha vitoria para todas!

A AIC rexeita o retraso na resolución dos contratos predoutorais propios da USC

A Asemblea de Investigadoras de Compostela mostra o seu rexeitamento ante o retraso na resolución dos contratos predoutorais propios da USC. Atendendo ao exposto na plataforma do Banco Santander, estes non serán resoltos ata o mes de abril, o cal implica un retraso respecto das datas acordadas e anunciadas polo Equipo de Goberno da Universidade.

A concreción desta convocatoria de contratos predoutorais está caracterizada por unha xestión imprevisible dos tempos. Con este retraso, as investigadoras predoutorais admitidas nos programas de doutoramento perderán un mes sen salario e gañarán un mes máis de incertidumes, como mínimo. A isto cabe sumarlle unha demorada constitución dos tribunais avaliadores, en datas mesmo posteriores ás previstas para a resolución da convocatoria.

Desde a Asemblea de Investigadoras de Compostela continuaremos presionando para que a adxudicación destes contratos teña lugar o antes posible e dunha maneira transparente, dando cumprimento aos acordos do Claustro da USC case un ano e medio despois.

Conquistando demandas históricas de cara a unha investigación democrática e con futuro

Recentemente as investigadoras vimos de lograr dúas importantes vitorias para o desenvolvemento dos primeiros chanzos da carreira investigadora. Dunha banda, acordáronse melloras de calado na convocatoria dos contratos predoutorais e posdoutorais financiados pola Xunta de Galicia. Doutra banda, a Universidade de Santiago de Compostela lanzou este curso a súa primeira convocatoria propia de contratos predoutorais. Neste caso, máis dunha vintena de contratos serán asignados en base ao mérito e capacidade das persoas candidatas e á necesidade de docentes por parte das distintas áreas de coñecemento. A importancia destas novas transcende á satisfacción inmediata das pequenas conquistas logradas. Ambas son un chanzo máis no camiño cara unha Investigación Democrática, obxectivo que aínda hoxe dista moito de ser unha realidade por dúas cuestións fundamentais.

  • En primeiro lugar, o proceso científico en calquera disciplina do saber é, ante todo, un proceso de traballo. Nel, o coñecemento preexistente é transformado a través do traballo intelectual, nun novo coñecemento. É o traballo das persoas quen aporta ao mundo novo coñecemento académico empregando a nosa capacidade para razoar. Se a busca de coñecemento é un traballo, toda persoa que se dedique á mesma debe ter algún tipo de retribución por levalo a cabo. Resulta tremendamente difícil desenvolver investigacións se non se ten certeza de como pagar o aluguer, a gasolina do coche, o acceso á cultura, etc. Ademais, en ausencia de retribucións, son as capas sociais con máis renda, así como as persoas que acceden a contratos de maneira discreccional, as que sistematicamente copan a carreira investigadora. Os criterios de mérito e capacidade aparecen nesgados. O acceso á posibilidade de investigar tórnase antidemocrático. Esta realidade obsérvase con maior crueza na investigación predoutoral, onde case o 80% dos doutoramentos na USC seguen a cursarse sen ningún tipo de axuda ou retribución salarial.
  • En segundo lugar, o proceso científico é, por definición, desinteresado de calquera outra consideración que non sexa a procura da verdade. Os descubrimentos científicos son tal con independencia de se afectan positiva ou negativamente a calquera interese particular. A política científica ensaiada nas últimas décadas ten transfigurado o sentido do interese académico, asimilándoo cada vez máis aos intereses particulares do mundo empresarial non sometidos a control democrático. Baixo o pretexto de construír unha Universidade “ao servizo da sociedade” logrouse unha investigación case exclusivamente orientada cara aqueles campos cunha aplicación máis inmediata e rendible economicamente nos mercados. Ata o momento, as convocatorias de contrato predoutorais viñeron a reforzar esta dinámica. Así, conseguen maior puntuación as persoas candidatas asociadas a grupos de investigación con maior captación de recursos. No caso galego, a adhesión aos obxectivos marcados pola Estratexia de Especialización Intelixente (RIS) opera no mesmo sentido. En suma, a decisión sobre que se investiga non é tomada en base a criterios académicos nos Consellos de Departamento, Consellos de Goberno ou espazos análogos. Pola vía dos feitos, este tipo de decisións son tomadas polas empresas sen someterse estas aos criterios académicos.

Os avances conseguidos apuntan na boa dirección. Por unha banda, esténdese o número de persoas que farán a súa tese de doutoramento cun respaldo material gracias á creación dos novos contratos predoutorais da USC e á maior duración dos contratos predoutorais da Xunta de Galicia. Aínda que de maneira insuficiente, isto debe servir para que o acceso ao doutoramento non supoña un chanzo engadido na escaleira de segregación social observada nos estudos superiores. A decisión sobre quen pode acceder á investigación vólvese desta maneira un pouco máis democrática, ao erosionarse lixeiramente o peso da renda de cada persoa á hora de desenvolver a carreira investigadora. Outras batallas neste mesmo sentido, como as relacionadas coa vivenda, a asistencia a Congresos, etc. deberán ser valoradas no futuro. Doutra banda, na convocatoria xeral de contratos da USC logrouse deixar de lado os criterios non académicos na súa asignación. A persoa candidata será valorada polo seu expediente e polo seu plan de investigación. Ademais, recibirá unha puntuación pola área de coñecemento na que se encadre o seu director de tese. Esta puntuación non virá outorgada por ningún criterio mercantil, senón por un criterio de necesidade docente. Desta maneira, a decisión sobre que se investiga na universidade tórnase un chisco máis democrática, excluíndo a elementos alleos ao coñecemento da toma de decisións.

Os pequenos pasos dados son froito do incansable esforzo persuasivo, organizado e entusiasta das persoas que loitamos por estender os dereitos das investigadoras. Somos conscientes de que estas e outras vitorias son pequenos pasos nunha longa marcha. Faise preciso loitar pola consolidación destes avances a través dunha democratización do goberno da investigación. Por iso, animámosvos unha vez máis a unirvos á AIC, como xa fixeron centos de investigadoras: cantas máis sexamos, máis forza teremos, tanto nas rúas como nas mesas de negociación.

Nunca máis unha empresa decidindo o que é ou non é academicamente relevante. Nunca máis a posición social de cada quen decidindo quen ten máis mérito e capacidade para investigar. Tales máximas son as que nos permitirán conquistar, pouco a pouco, unha Universidade Democrática e Digna.