Vitoria! A USC posibilita a docencia no doutoramento industrial.

A USC posibilita, tras un curso de demora, a docencia no doutoramento industrial.

A USC vén de aprobar unha resolución para regular o réxime de colaboración docente do seu persoal contratado a cargo de programas de recursos humanos: predoutorais, posdoutorais…

Como indica o preámbulo da resolución, existía unha necesidade de regular esta colaboración docente pola cantidade crecente de programas de RRHH que foron xurdindo nos últimos anos baixo os cales a USC estaba a contratar persoal investigador. Mais, tamén é certo que a publicación da resolución vén derivada de distintas anomalías á hora de asignar docencia a este persoal.

Durante o curso pasado, asistimos a unha negativa inicial da USC a asignar docencia ás persoas contratadas a través dunha axuda de doutoramento industrial da Xunta de Galicia. Todo isto a pesar de que a convocatoria das persoas beneficiarias posibilitaba este feito, do interese amosado polas mesmas para exercer este dereito e, máis importante, das obrigas que ten a entidade contratante cando percibe unha axuda desta índole para financiar un contrato predoutoral; xa que o EPIPF no seu artigo 4.2 obriga a asignar a docencia ao persoal predoutoral en condicións de igualdade.

Só tras varias reunións con diversos órganos da USC, a exposición do asunto no Consello de Goberno e a denuncia pública da situación foi posible que a USC reconsiderase a súa postura. Queremos agradecer publicamente o labor das persoas afectadas que, xunto coas compañeiras da AIC, traballaron nas liñas anteriores para a resolución do conflito. Tamén queremos remarcar o apoio recibido por algúns sindicatos nesta cuestión e valorar positivamente o cambio de postura da universidade a este respecto.

Finalmente, queremos facer un chamamento a que, neste tipo de circunstancias, a USC sexa especialmente sensible ás demandas dos colectivos afectados. Porque, moitas veces, falamos de colectivos que adoitan estar xa de por si en condicións precarias; e é o labor da institución o de dotar esas figuras da maior cantidade de dereitos posible e de integralas plenamente no seu seo. Celebramos, polo tanto, esta vitoria e esperamos que marque un camiño a seguir na equiparación de dereitos entre o persoal que exerce as mesmas funcións dentro dunha institución á que pertencemos todas.