Muller traballando estresada

Resultados da enquisa de equipamento informático e boas novas!

Á hora de realizar a tese de doutoramento non todas contamos con espazo e materiais adecuados. Fai uns meses realizamos unha enquisa dende a AIC. Os resultados resultan esmagadores, queda moito por facer!

En total recibimos 381 respostas, repartidas entre os distintos anos de tese, áreas e departamentos.

Do total das respostas, un 47.5% contades con contrato predoutoral e un 10% cun contrato do voso grupo de investigación. O 42.5% restante traballades sen contrato laboral:

En relación ao equipo informático, 206 (54%) empregades o voso propio computador para o traballo e non tedes acceso a equipamento informático adicional. Se temos en conta ás persoas que teñen acceso a equipo informático pero utilizan o seu propio esta cifra ascende a 258 (67.7%).

A situación varía en función das áreas, tal e como mostra a seguinte figura:

Así, mentres que só un 14% das persoas doutorandas na área de ciencias utilizan o seu computador, ata un 28% o utilizan en Artes e Humanidades.

A situación tamén varía en función de se estamos contratadas ou non. Así, entre as persoas que utilizan un computador propio, un 65% non gozan de contrato:

En relación ás persoas que non teñen acceso a computador, atopamos o seguinte: 

En relación ao espazo de traballo obtivemos que 293 persoas (78%) contades cun espazo para traballar e que 230 considerades que este espazo é adecuado. De novo, as diferenzas foron significativas entre persoas con e sen contrato.

Ademais, recollemos varias testemuñas arrepiantes. Así, varias persoas afirmaban non ter acceso aos mesmos espazos e medios que as súas compañeiras por proceder doutros países. Igualmente, moitas nos comunicástedes que os vosos espazos estaban cheos de ruído, con cadeiras incómodas ou sen ventilación, e que moitas veces ese espazo chegara tarde.

Por que esta situación nos parece preocupante?

Pois porque como traballadoras e ou persoal investigador da USC, temos dereito a contar cos medios e espazos necesarios para levar a cabo a nosa investigación con garantías, e igual que a ninguén se lle ocorrería ter que mercar un microscopio ou equipamento de laboratorio propios, tampouco deberiamos ter que empregar as nosas computadoras para levar a cabo a nosa labor. De feito, existe múltiple normativa que avala este dereito. Por poñer uns exemplos: 

Responsabilidades dos directores ou directoras: 

 

3. Velar para que os recursos materiais asignados á formación investigadora das doutorandas e doutorandos se empreguen de forma eficaz e eficiente para acadar os obxectivos previstos 

— CÓDIGO DE BOAS PRÁCTICAS DA EDIUS 


RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2020 pola que se ordena a publicación do Regulamento de estudos de doutoramento da Universidade de Santiago de Compostela.
 

 

Artigo 49. Dereitos e deberes das persoas titoras e directoras de teses de programas adscritos á Escola 

 

4. Á persoa directora da tese correspóndelle: 

 

c) Facilitar ao estudantado de doutoramento os medios e o contorno científico axeitado. 

—REGULAMENTO DOS ESTUDOS DE DOUTORAMENTO NA USC

Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación 

 

CAPÍTULO II Derechos y obligaciones específicos en materia de investigación del personal investigador predoctoral en formación 

 

Artículo 12. Derechos específicos en materia de investigación del personal investigador predoctoral en formación. 

Son derechos específicos en materia de investigación del personal investigador predoctoral en formación, con carácter general:  

 

c) El cumplimiento, por parte de los organismos, centros o instituciones, de la observancia de las normativas nacionales, estatales o sectoriales en materia de salud y seguridad laboral. Las entidades contratantes deberán velar para que las condiciones laborales del personal investigador predoctoral en formación, incluido aquel con discapacidad, garanticen el rendimiento de la investigación de conformidad con la legislación vigente y con los convenios colectivos nacionales, estatales o sectoriales. Así mismo, se comprometen a proporcionar unas condiciones de trabajo que permitan al personal investigador predoctoral en formación conciliar la vida familiar, el trabajo y el desarrollo de las actividades profesionales. 

— EPIPF (Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación)

Pero aínda máis, a propia USC recolle, nos seus orzamentos, unha liña estratéxica que indica, explicitamente que “Asegurarase o acceso a equipamento informático de todo o persoal investigador da universidade, con independencia do capítulo con cargo ao que estea contratado”. Ademais, a USC é unha das universidades que asinaron a Carta Europea do Investigador, a cal recoñece novamente este dereito a dispor de un lugar de traballo e o equipamento necesario por parte das investigadoras.

Que estamos a facer na AIC?

Grazas aos datos que obtivemos a través vosas enquisas, trasladamos esta problemática ao pasado claustro do 12 de maio de 2023. A resolución foi aprobada, acordándose modificar a norma de espazos da USC. O prazo para levar a cabo as modificacións pertinentes remata en outubro.

Dende a AIC seguiremos de cerca como se implementa dita resolución para que todas as doutorandas poidan desfrutar dos seus dereitos, e irémosvos informando de como evoluciona dita cuestión. 

Seguimos!